Choď na obsah Choď na menu
 


Zmluvy 2013

                                                               Zmluvy 2013

                  Orange                                                                                     č. z. A6853198

Kód predajného miesta  ID390GPB10          Poznámka 7N Pausal pre blízkeho bez MT 0106

Meno a priezvisko predajcu       Počet SIM kariet na zmluvu  1

Názov predajného miesta   Alpha Pro Tel s. r. o

                                    Zmluva o poskytovaní verejných služieb

uzavretá podľa §44, zákona 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách medzi spoločnosťou Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 69 72 70,IČ DPH: SK2020310578 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B (d´alej ako "podnik" alebo "spoločnosť Orange")

a účastníkom Právnická osoba

Ob. meno           Základná škola v Zemianskej Olči

Mesto, obec       Zemianska Olča          Ulica Školská ul. č. 757/10

PSČ                     946 14        

K. osoba            

Dátum a miesto uz. zmuly       07. 03. 2013, Orange značková predajňa, Alpha Pro Tel s. r. o,

                                                                                              Nám. B. Bartóka 3220/25, 932 01Veľký Meder

 

Orange

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy : A3395754

I.kod. dodatku: 6570512

účastník: Základná škola v Zemianskej Olči

               Školská ul. č. 757/10, 946 14 Zemianska Olča

Predmetom tohto Dodatku je

1.1 Dohoda strán na aktivácii účastníckého programu a /alebo Zvýhodnenej WOW ponuky a/alebo balíka kategórie Nekonečné volania( k účastníckemu programu WOW)...

úč. program. Maximum 2,

zariadenie: Sony Xperia J white

Vyr.č.: 3554465054244401

"Cena so zľavou":  1,00 €

Akt. služ. :Nekonečný SMS MMS balík , Klasik, Zákaznícka zóna, Orange Chat, Tv v mobile, Orange knižnica

Mes. poplatok: 39,99 € (vrátane DPH)

Viaz.: 24 mes.

Miesto, dátum: Veľký Meder, 07. 03. 2013

                                                                      Zmluva 2013

                                                     ŠPU  /Štátny pedagogický ústav/

Darovacia zmluva

Darca:                   Slovenská republika

správca majetku štátu:

názov:                  Štátny pedagogický ústav

IČO:                      30807506

sídlo:                     Pluchová 8, 830 00 Bratislava

štatutárny orgán:

Obdarovaný:

názov základnej školy:   Základná škola

IČO ZŠ: 37866885

sídlo ZŠ: Školská ul. č. 757/10, 946 14 Zemianska Olča

štatutárny orgán ZŠ: 

email: skola@ysskolyemolca.edu.sk

Vec: Č. zmluvy NR- 37866885

Názov knihy:

Learning Teaching 3rd edition

Challenging Children

Teaching Englisch as a Second or Foreing Language

Essential Englisch Elementary

Total English Elementary

Total English Pre Intermediate

Total English Upper Intermediate

V Bratislave, 24. 9. 2013

                                                        Zmluva 2013

                                           Profesionálny register s. r. o.,

Dodávateľ:

Sídlo: Michalská 9, 811 01 Bratislava

Web: www.profesionálnyregister.sk

E- mail: info@profesionalnyregister.sk

IBAN: SK83 1100 0000 0029 2089 2207

IĆO: 46 938 079

DIĆ: 2023697709

IĆDPH: SK 2023697709

Odberateľ:

ZŠ Zemianska Olča, Školská ul. č. 757/10, 946 14 Zemianska Olča

E- mail: skola@zsskolzemolca.edu.sk

Tel. : 035 7796 591

IČO: 37866885

DIČ: 2021677416

VEC: Celoročná reklama na Internete za služby  

Cena:  303,60 €

Miesto a dátum: Bratislava, 16. 9. 2013

Zmluvy 2013

Nadácia Petit Academy

Darca: Nadácia Petit Academy                         Obdarovaný : ZŠ Zemianska Olča

Adresa: Lazaretská 12, 814 64 Bratislava          Adresa: Školská ul. č. 757/10, 946 14 Zem. Olča

IČO: 31807003                                                  IČO: 37866885

DIČ: 2021993853                                             DIČ: 2021677416

Predmet zmluvy:

    Premetom tejto zmluvy je poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME V ŚKOLE, ktorý je určený žiakom 7. ročníka základných škôl pri vyučovaní témy Najstaršie dejiny Slovenska.

Hodnota finančného daru je 100,80 €

V Bratislave , 6. 5. 2013

  Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME V ŚKOLE, ktorý je určený štundentom gymnázií a sterdných skôl pri vyučovaní témy Od komunizmu k slobode.

  Hodnota finančného daru je75, 60 €

V Bratislave  30. 9. 2013

 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME V ŚKOLE, ktorý je určený žiakom II. stupňa základných škôl pri vyučovaní témy Životného prostredia organizmov a človeka.

Hodnota finančného daru je 116, 55 €

V Bratislave ,  7. 10. 2013

                                               Zmulva 2013

                           Generali Slovensko poisťovňa, a. s. ,

Poistenie školák

č. zmluvy :2400169555

Hodnota poit. : 120, 00 €

V Zemianskej Olči , 23. 09. 2013

 

                                                                Zmluva

                                             o poskytnutí finančného daru

                       uzatvorená podľa § 628 až 630 Občianskeho zákonníka

                                                      I. Zmluvné strany

Darca: Nadácia Petit Academy                              Obdarovaný: Základná škola Zemianska Olča

Adresa: Lazaretská 12, 814 64 Bratislava            Adresa: Školksá ul. č. 757/10, 946 14 Zemiasnka Olča

Bankové spojenie: OTP Banka, a. s.                   Bank. spoj. : Prima Banka Slovensko a. s.

Názov účtu: Nadácia Knihy školám                      

Číslo účtu: 8441257/5200                                        Č. účtu:  3861395001/5600

IČO: 31807003                                                         IČO: 37866885

DIČ: 2021993853                                                     DIČ: 2021677416

 

                                                    II. Predmet zmluvy

 

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME V ŠKOLE, ktorý je určený žiakom II. stupňa škôl pri vyučovaní témy Multikultúrna výchova.

                                                  III. Hodnota finančného daru

Hodnota finančného daru je 132,30 € (slovom: stotridsaťdva Eur 30 centov)

IV. Termín plnenia

Zmluvné strany dohodli, že Nadácia Petit Academy poukáže finančnú čiastku na bankový účet obdarovaného číslo/banka/   najneskôr do 5 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy a obdarovaný sa zaväzuje použiť tento finančný dar výlučne na projekt, ktorý je zadefinovaný v čl. II. tejto zmluvy.

V. Záverečné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranamy.

Obe zmluvné strany súhlasne konštatujú, že jednotlivým bodom tejto zmluvy porozumeli, podmienky používajú za primerané a zaväzujú sa ich plniť.

Všetky neskoršie obojstranné dohody vzťahujú sa k tejto zmluve, musia byť písomnou formou, potvrdené zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

V Bratislave, 11.10. 2013

Za Darcu                                                     Za obdarovaného

Správca Nadáci Petit Academy                   ZŠ

   

 

 

 

 

                                                    Zmulva č. 1311/29 - V

                                                  o obstaraní vystúpenia

                       uzatvorená v súlade s ust. §733 a nasl. Občianského zákonníka

 

I. Zmulvné strany:

Obstarávateľ:

Obchodné meno/práv. forma: Hudobné centrum, príspevková oranizácia

Sídlo: Michalská 10, 815 36 Bratislava

IČO: 164 836

IČ DPH: SK 2020829987

bankové spojenie a číslo účtu: Štátna pokladnica Bratislava

d´alej len "obstarávateľ "

Objednateľ:

Obchodné meno/ práv. forma: Základná škola

Právna forma: rozpočtová organizácia

Sídlo: Školská ul. č. 757/10, 946 14 Zemianska Olča

IČO/DIČ: 37 866885/2021677416

dálej len ,,objednávateľ"

II. Perdmet obstarania

Touto zmluvou sa obstrrarávateľ zaväzuje obstarať pre objednávateľa vystúpenie vykonaných umelcov na výchovnom koncerte, a to:

Názov akcie: Svetové hudobné nástroje- Poznaj svoje dedičstvo

Akcia: 131118-2/3414

Miesto a čas konania: 18. 11. 2013  8:00  Zemianska Olča

Učinkijúci:

III. Odmena

Zmluvné strany sa dohodli na odmene za obstaranie vystúpenia vo výške 1,- Eur. za žiaka/100€/

IV: Povinnosti zmluvných zmluvných strán

1. Objednávateľ uhradí dohodnutú odmenu podľa počtu nahlásených žiakov zaslaním kultúrnych poukazov po skončení výchovného koncertu, alebo zaslaním ceľkovej sumy na účet obstarávaťeľa podľa počtu nahlásených žiakov po obdržaní faktúry/šeku do  21 dní od vystavenia.

2. Zmluvné strany sa dohodli na všeobecných podmienkach zmluvy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

 

Objednávateľ                                                                                                Obstarávateľ

 

                                              Všeobecné podmienky zmluvy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dátum: 15. 11. 2013

 

 

 

 

 
 


Posledné fotografieArchív

Kalendár
<< január / 2021 >>


Štatistiky

Online: 1
Celkom: 78244
Mesiac: 563
Deň: 15